RoverBlok™

Projektna i konstruktivna rešenja za prozorske okvire

Termo-akustični blok

Kako zadovoljiti u potpunosti zakonsku regulativu koja će se vrlo skoro pojaviti i u Srbiji (Energetski pasoš i ostala regulativa) koja se odnosi na projektovanje i izgradnju, a koja će posebno obraćati pažnju na energetsku efikasnost građevina (sa posebnim akcentima na njihovim termo-akustičnim karakteristikama izolacije)? Izolacioni Blok Roverplastik Energy, je montažni element za završnu konstrukciju otvora vrata i prozora, koji se sastoji od bočnih stranica (bočnih štokova) od polistirena (XPS) obloženih sa HDF, pričvršćenih za nevidljivu kasetu takođe od XPS sa unutrašnjom oblogom od drvo-betona izofone. Kaseta sa svim ostalim delovima se doprema na gradilište već „upakovana", spremna za momentalnu ugradnju-montažu, sa svim dodacima za pokretanje roletni (ručni ili motorni mehanizam, po izboru), kao i sa samim roletnama.

Izolacioni blok Roverplastik Energy, se proizvodi po tačno određenoj meri koja prvenstveno zavisi od debljine zida i od veličine prozorskog otvora. Može se ugraditi-instalirati u okviru svih arhitektonskih solucija kao u primerima:

  • • fasada obloženih svim vrstama završnog premaza
  • • najgrublje obrade fasade
  • • fasada urađenih u fasadnoj cigli
  • • fasade već opremljene stolarijom sa ugrađenim poteznim vučnim remenom roletni i spoljnom kutijom za roletne
  • • praznih prozorskih otvora već uokvirenih kamenom ili mermerom

Prednosti RoverBlok™ Energy

Velika ušteda u troškovima gradnje

Ogromna ekonomska ušteda: potpuna eliminacija višestruke obrade prozorskog otvora, pri čemu brzina ugradnje, njen kvalitet i njeni troškovi direktno zavise od individualne sposobnosti pojedinih radnika; potpuna eliminacija „lažnog stoka" stolarije koji je već prethodno ugrađen u RoverBlok.

Zvučna izolacija

Visoko sertifikovana izolaciona svojstva koja omogućavaju zadovoljavanje oštrih kriterijuma najstrožih evropskih standarda koji se tiču zvučne izolacije spoljnih fasada.

Toplotna izolacija

Vrednosti toplotne propustljivosti kasete i stranica RoverBloka u okvirima najstrožih i najnovijih evropskih standarda.

Rešavanje problema (eliminisanje) termičkog mosta

Korekcija termičkog mosta i njegova potpuna eliminacija do čega dolazi postojanjem unutrašnje širine zida i postojanjem tradicionalnog „lažnog stoka". Puna toplotna izolacija unutrašnje širine zida.

Maksimalan stepen preciznosti izrade

Postavljanjem Roverplastik termoizolacionog bloka imaćete u potpunosti usklađen prozorski otvor sa debljinom fasade što daje jedan savršen estetski utisak (rezultat).

Sertifikovani proizvodi

Ovi proizvodi su sertifikovani od strane najboljih instituta za standardizaciju. Naši „Tehnički dokazi" će postati Vaš glavni konsultant po pitanjima termo-akustike.

Izrada po meri i vrsti stolarije

Proizvodi su prilagodljivi svim vrstama i tipovima stolarije, koja može da podra-zumeva kako zastorne roletne tako i razne vrste kapaka.

Montažni blok RoverBlok™ Energy za roletne:

Montažni blok za potpuno i konačno rešenje prozorskih otvora odnosno vrata-prozora se sastoji od bočnih stranica i ravnih paleta (za brzu postavku-ugradnju) sačinjenih od: XPS (ekstrudiranog ekspandiranog polistirena u sistemu zatvorenih ćelija bez prisustva gasnog freona) zalepljenog za jednu ploču u HDF (High Density Fiber Board), zapravo mešavina drvne fibre i plastičnog granulata), materijalu koji je potpuno ravan i podložan farbanju u svaku željenu boju, naročito omogućavajući sigurno postavljanje stolarije; u sasatav bloka ulaze i bočni profili od aluminijuma koji mu garantuju čvrstinu strukture i obezbeđuju precizno postavljanje maltera; bočna ramena (stranice) strukture su pričvršćena za jednu montažnu kasetu (kutiju) u kojoj se nalazi ležište za roletne koje su na taj način „skrivene"; ta kutija (kaseta) je takođe od XPS (ekstrudiranog ekspandiranog polistirena) sa unutrašnje strane obložena drvo-betonom l/ofon; donje ivice strukture su od pojačanog aluminijuma radi određivanja zona spoljnog i unutrašnjeg sloja maltera; bočne stranice strukture su od termoplastičnog polimera ABS ili od drveta okretni vučni valjak je od pocinkovanog lima prečnika 60 mm, kapa-poklopac od ABS-a, vođenje-potezanje roletni može biti na bazi kompletnog remenskog kotura ili na čekrk-pogon a može se ugraditi i električni motor (koji sve više zauzima prostor na tržištu); klizni kanali koji vode roletne su od anodizovanog aluminijuma ili ukoliko se zahteva mogu da budu i premazani zaštitnim bojama izvanrednih karakteristika.

Bočne površine kasete-kutije su savršeno nažljebljene (uvek prema projektnim dimenzijama) sa ciljem da obezbede neophodno pogodnu podlogu za prijanjanje maltera ili nekog drugog fasadnog nanosa. Blok se uvek isporučuje sadržavajući roletne od PVC materijala, aluminijuma, čelika ili drveta koje su već instalirane u njemu (ali istovremeno i upakovane u najlon da bi se zaštitile od raznih boja, nanosa, maltera i drugih mogućih opasnosti od oštećenja na gradilištu).

Montažni blok RoverBlok™ Energy za sistem prozorskih kapaka:

Montažni blok za potpuno i konačno rešenje prozorskih otvora odnosno nosača prozora se sastoji od bočnih stranica i ravnih paleta (za brzu postavku-ugradnju) sačinjenih od: XPS (ekstrudiranog ekspandiranog polistirena u sistemu zatvorenih ćelija bez prisustva gasnog freona) zalepljenog za jednu ploču u HDF (High Density Fiber Board), zapravo mešavina drvne fibre i plastičnog granulata) materijalu koja je potpuno ravan i podložan farbanju u svaku željenu boju, naročito omogućavajući sigurno postavljanje stolarije kao i nužnu ugradnju odgovarajućih šarki.

Snaga zvučne izolacije

Snaga zvučne izolacije R izražava sposobnost nekog sistema da smanji zvučne ta-lase i proporcionalna je razlici između snage zvučnog incidenta-izvora i njegovog prenosa: kod visokih frekvencija ova sposobnost zavisi od sastava materijala i stoje on složeniji (poroznost, prisustvo višeslojnosti) utoliko više zvuk ima teškoća da prođe kroz određeni materijal; kod niskih frekvencija opet zavisi od postojanosti materijala da odgovori „nasrtajima" zvučnih talasa, dakle zavisi i od težine materijala.

Važeći visoki standard definiše zvučne„ pasivne" karakteristike pojedinih elemenata građevina koji zavise od određene klasifikacije posmatranih objekata:

Toplotna propustljivost

Toplotnu provodljivost U karakteriše sposobnost nekog sistema da provodi toplotu, što je ona viša to više gubi toplotu u podjednakim uslovima. Njena jedinica merenja je W/m2K što predstavlja snagu po jedinici površine i po termičkom gradijentu a takođe je povezana sa toplotnom provodlj vošću materijala (A): U = X/s VV/m'K UNI EN ISO 10077 - 2 gde je s debljina materijala o kojem se radi


BeoSing logo